Aansprakelijkheid koper en verkoper bij zieke pup!

Stel uw pup wordt kort na aankoop ernstig ziek of blijkt een erfelijke afwijking te hebben. Dit zijn zaken waar men in eerste instantie bij de aanschaf van vooral een pup met stamboom geen rekening houdt. Toch geeft de aanschaf van een pup met stamboom geen absolute zekerheid op een gezonde hond. Wij willen u daarom door middel van dit artikel attenderen op de regels met betrekking tot uw wettelijke aansprakelijkheid als pupkoper en de aansprakelijkheid van de fokker bij de aanschaf van een pup met stamboom.

Conformiteit

De wetgever bepaalt dat dieren geen zaken zijn maar dat de bepalingen (wetten en regelingen) betreffende zaken ook op dieren van toepassing zijn. Voor dieren gelden dus dezelfde wetten en regelingen als voor zaken zoals bijvoorbeeld een auto of wasmachine. Ten aanzien van dieren zijn er wel een aantal wettelijke beperkingen, verplichtingen, rechtsbeginselen, de goede zeden en de openbare orde waar nog extra rekening mee dient te worden gehouden.

In Boek 7, art 17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat geschreven dat bij een koopovereenkomst de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit wil zeggen dat de gekochte pup moet voldoen aan de eisen die normaal gesproken aan een pup kunnen worden gesteld. Een belangrijke eis is natuurlijk dat de koper mag verwachten dat de aangekochte pup gezond is. Omdat een pup een levend wezen is kan de verkoper dat nooit 100% garanderen. De verkoper moet wel kunnen aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om te zorgen dat de pup gezond is. De fokker moet bijvoorbeeld goed uitzoeken welke gebreken binnen het desbetreffende hondenras voorkomen en ervoor zorgen dat de ouderdieren daar geen last van hebben. Afhankelijk van de erfelijke en rastypische gebreken moeten er door de fokker verschillende onderzoeken worden uitgevoerd, te denken valt onder andere aan onderzoek naar heupdysplasie. Bovendien moet de fokker ervoor zorgen dat het de pups aan niets ontbreekt, met andere woorden dat alle benodigde entingen gegeven worden, dat de pups ontwormd worden en dat de pups naar behoren worden verzorgd. De fokker heeft dus een uitgebreide zorgplicht.

Sinds 2003 is bepaald dat er een minimale garantietermijn van een half jaar voor dieren geldt. Het gevolg van deze garantietermijn is dat er gedurende de eerste 6 maanden na verkoop op de verkoper van de pups een omgekeerde bewijslast ligt. Dat wil zeggen dat als er iets mis is met de verkochte pup de fokker moet bewijzen dat dit het gevolg is van verwijtbaar handelen van de pupkoper in plaats van dat de pupkoper moet bewijzen dat het gebrek al ten tijde van de koop bestond. Dit is voor de verkoper/fokker een moeilijke bewijslast. De positie van de koper is door de wetgever hierdoor aanzienlijk versterkt.

Als een pup niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Dat betekent cru gezegd geld terug of pup terug. Meestal zijn de kopers al erg gehecht geraakt aan hun pup en willen ze deze niet terug geven. Dan kan er afgesproken worden dat de koper de pup houdt en een deel van de aankoopkosten terugkrijgt. Op grond van de wet maakt de koper een goede kans op een hele of gedeeltelijke vergoeding van de aanschafkosten en indien nodig gehele of gedeeltelijke vergoeding van dierenartskosten.

Plichten verkoper en koper

Om de kans van slagen groter te maken dat de verkoper ook de dierenartskosten (vervolgschade) moet betalen moet er en vastgesteld worden dat bij de aangeschafte pup essentiële eigenschappen ontbreken en er moet vastgesteld worden dat de tekortkoming aan de verkoper kan worden toegerekend. Een verkoper die kan aantonen alles van te voren gedaan te hebben om ervoor te zorgen dat de pup zo gezond mogelijk is, zal niet zonder meer aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Naast de uitgebreide zorgplicht van de fokker speelt ook de zorgvuldigheid van de koper een belangrijke rol. Op de koper rust namelijk een onderzoeksplicht. Op de koper rust de verplichting om zich van te voren te verdiepen in het ras en de bij het ras voorkomende erfelijke gebreken. De koper moet hierdoor actief op zoek gaan naar een betrouwbare fokker.

Met een goed opgesteld koopcontract, dat de rechten en de plichten van de fokker en de koper eerlijk verdeelt, zijn er veel problemen te voorkomen of zonder tussenkomst van een rechter op te lossen.

De wettelijke regels op een rij

Volgens boek 7, art. 17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een afgeleverde pup aan de overeenkomst beantwoorden. Lid 2 bepaalt dat een pup niet aan de overeenkomst beantwoordt indien de pup mede gelet op de aard van de pup en de mededelingen die de verkoper over de pup heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag volgens de wet dus verwachten dat de pup de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de pup bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart. Volgens lid 5 kan de koper er zich niet op beroepen dat de pup niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Lees meer

Bron: Kynologisch Verbond Nederland

Desiree Haarsma en Reina Speelman

Hits: 1280